Įstatai

 

Patvirtinta Sodininkų bendrijos „Svajonė“

narių susirinkime, ivykusiame

 

2016m. ____________ _ d.
SODININKŲ BENDRIJOS „SVAJONĖ“ ĮSTATAI
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sodininku bendrija „Svajone“ (toliau – Bendrija) yra sodininku bendrai isteigta, atitinkamo administracinio vieneto bendruomenes dalis. Bendrija yra ribotos civilines atsakomybes pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.

 

2. Sutrumpintas bendrijos pavadinimas – SB „Svajone“.

 

3. Bendrijos teisine forma – sodininku bendrija.

4. Juridinio asmens kodas 145660670

5. Bendrijos buveine Vyturiu 12A Šiauliai.

6. Bendrijos buveine keiciama sodininku bendrijos nariu susirinkimo protokolu, kuris registruojamas Juridiniu asmenu registre.

7. Bendrija veikia Šiauliu m. savivaldybes teritorijoje.

8. Bendrija turi antspauda ir saskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

9. Bendrijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

10. Bendrijos veiklos terminas neribotas.

11. Bendrija veikia vadovaudamasi savo nariu solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.

12. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Sodininku bendriju istatymu, kitais istatymais ir teises aktais, šiais istatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklemis.

II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
13. Bendrijos veiklos tikslai yra:
13.1. igyvendinti Bendrijos nariu bendrasias teises ir pareigas, susijusias su megeju sodo teritorijos ir joje esanciu bendrojo naudojimo objektu valdymu, priežiura ir naudojimu;

13.2. puoseleti ir tausoti gamta ir kraštovaizdi.

14. Bendrijos tikslams igyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:

14.1. organizuoja ir vykdo veikla, kuri reikalinga Bendrijos turtui prižiureti ir tinkamai naudoti;

14.2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininku mokymus pletojant megeju sodininkystes veikla;

14.3. padeda sodininkams realizuoti ju išauginta ir pagaminta produkcija;

14.4. organizuoja sodmenu bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir pletoti megeju sodininkyste;

14.5. organizuoja megeju sodo teritorijos planavima;

14.6. igyvendina programas, padedancias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias salygas busto pletrai;

14.7. visuomenei naudingais tikslais rupinasi aplinkos apsauga megeju sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja talkas aplinkai tvarkyti;

14.8. bendradarbiauja su kitomis sodininku bendrijomis, jungiasi i sodininku susivienijimus, asociacijas ir draugijas;

14.9. bendradarbiauja su valstybes, savivaldybes institucijomis ir kitomis organizacijomis.

15. Siekdama savo tikslu Bendrija turi teise:

15.1. ivairiais teisetais budais skleisti informacija apie Bendrijos veikla, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius;

15.2. steigti imones, registruojamas ir veikiancias pagal Lietuvos Respublikos istatymus;

15.3. steigti visuomenes informavimo priemones, užsiimti leidyba;

15.4. steigti fondus;

15.5. užsiimti vaisiu, uogu, daržoviu, geliu auginimu, dekoratyvine sodininkyste, bitininkyste, vaistažoliu auginimu, grybu auginimu, augalu seklininkyste;,/p>

15.6. užsiimti veikla, susijusia su poilsio organizavimu;

15.7. tureti parduotuves ir prekiauti sodininku užauginta ir pagaminta produkcija, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekemis;

15.8. istoti i šalyje ir užsienyje sukurtas megeju sodininkystes organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus;

15.9. teises aktu nustatyta tvarka gauti parama iš fiziniu ir juridiniu asmenu savo tikslams ir uždaviniams igyvendinti;

15.10. Vadovaujantis Ekonomines veiklos rušiu klasifikatoriumi vykdyti šia ukine veikla:

01.13.50 Daržoviu seklu gavyba

01.13.6 Grybu ir valgomuju trumu auginimas

01.19.10 Geliu auginimas

01.21 Vynuogiu auginimas

01.28 Prieskoniu, kvapiuju, vaistiniu ir kitokiu formacijos pramoneje naudojamu augalu
auginimas

01.29 Kitu daugiameciu augalu auginimas

01.49.20 Bitininkyste

10.32 Vaisiu, uogu ir daržoviu sulciu gamyba

47.11 Mažmenine prekyba nespecializuotose parduotuvese, kuriose vyrauja maistas,
gerimai ir tabakas

47.19 Kita mažmenine prekyba nespecializuotose parduotuvese

47.21 Vaisiu, uogu ir daržoviu mažmenine prekyba specializuotose parduotuvese

47.76 Geliu, sodinuku, seklu, trašu, naminiu gyvuneliu ir ju edalo mažmenine prekyba
specializuotose parduotuvese

47.81 Maisto, gerimu ir tabako gaminiu mažmenine prekyba kioskuose ir prekyvietese

47.89 Kitu prekiu mažmenine prekyba kioskuose ir prekyvietese

47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

58.19 Kita leidyba

68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas.

III. BENDRIJOS TEISES IR PAREIGOS
16. Bendrija turi šias teises ir pareigas:

16.1. verstis istatymu nedraudžiama ir jos istatuose numatyta ukine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais;

16.2. sudaryti sutartis, prisiimti isipareigojimus;

16.3. nustatyti savo produkcijos bei teikiamu paslaugu kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos istatymu nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar kita istatymu nustatyta institucija;

16.4. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikalinga turta, ji naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

16.5. samdyti asmenis istatuose numatytai veiklai vykdyti;

16.6. gauti lešu ar kitokio turto iš užsienio ar tarptautiniu organizaciju, fondu, taip pat asmenu;

16.7. gauti lešu ar kitokio turto iš užsienio valstybiu valdžios ir valdymo instituciju, megeju sodininkystes moksliniu ir kitokiu tyrimu bei sodininkystes švietimo reikmems;

16.8. reorganizuotis ar likviduotis.

17. Bendrija privalo laiku moketi istatymu nustatytus mokescius.

18. Bendrija gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja istatymams, Bendrijos istatams ir veiklos tikslams.

19. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausanciu turtu ir neatsako už savo nariu prievoles, o šie neatsako už Bendrijos prievoles.

20. Bendrijai draudžiama:

20.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustatyta Bendrijos istatuose, veiklai;

20.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turta nuosavyben, pagal patikejimo ar panaudos sutarti Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;

20.3. teikti paskolas, ikeisti savo turta (išskyrus atvejus, kai turtas ikeiciamas savo prievolems užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitu asmenu prievoliu ivykdyma;

20.4. skolintis pinigu iš savo nario ar kito asmens mokant palukanas, išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito istaigas;

20.5. buti neribotos civilines atsakomybes juridinio asmens steigeja.

IV. NARYSTES BENDRIJOJE SALYGOS, NARIU TEISES IR PAREIGOS
21. Bendrijos nariu gali buti megeju sodo teritorijos, kurioje isteigta Bendrija, sodininkas. Jei megeju sodo teritorijoje esanti žemes sklypa nuosavybes ar kitomis teisemis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), bendrijos nariu gali buti tik vienas ju igaliotas bendrasavininkas. Pagal notariškai patvirtinta igaliojima, benrijos narys savo teises ir pareigas gali perleisti kitam asmeniui, kuris faktiškai tvarko ir prižiuri jo žemes sklypa.

22. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teise naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal ju funkcine paskirti, nepažeisdami kitu megeju sodo teritorijos sodininku, ju šeimos nariu, asmenu, isigijusiu megeju sodo teritorijoje sodo sklypa, teisiu bei teisetu interesu ir aplinkos apsaugos reikalavimu.

23. Bendrijos narys turi šias teises:

23.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos nariu susirinkime, rinkti ir buti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizijos komisijos nariu;

23.2. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalines nuosavybes teise valdomu bendrojo naudojimo objektu naudojimas bei priežiura atitiktu visu Bendrijos nariu bendrasias teises ir teisetus interesus;

23.3. imtis butinu priemoniu, kad butu išvengta žalos ar pašalinta gresme bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;

23.4. viešosios prekybos vietose (turgavietese, mugese, prekybos paviljonuose ir kt.) istatymu ir kitu teises aktu nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išauginta megeju sodininkystes produkcija;

23.5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visa Bendrijos turima informacija apie jos veikla;

 

23.6. igyvendinti kitas istatymu nustatytas teises ir Bendrijos istatuose nustatytas neturtines teises;

 

23.7. išstoti iš Bendrijos. Išstodamas iš Bendrijos jos narys privalo pilnai atsiskaityti su Bendrija už savo prievoles jai.

 

23.8. Pagal notariškai patvirtinta igaliojima pilnai perleisti savo teises ir pareigas kitam asmeniui.

 

24. Bendrijos narys turi šias pareigas:

 

24.1. laikytis Bendrijos istatu, vykdyti Bendrijos nariu susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus;

 

24.2. tinkamai naudoti ir prižiureti nuosavybes ar kitos teises pagrindu valdoma sodo sklypa, nedarydamas žalos kaimyniniu sklypu naudotojams ir aplinkai;

 

24.3. tausoti Bendrijos turta ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisykliu, užtikrinti, kad šiu taisykliu laikytusi jo šeimos nariai ar kiti teiseti jo turto naudotojai;

 

24.4. saugoti savo ir kitu žemes sklypu riboženklius;

 

24.5. informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdyba;

 

24.6. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, moketi Bendrijos nario mokesti bei kitas nustatytas imokas;

 

24.7. pagal istatymu ir kitu teises aktu nustatytus privalomuosius statiniu naudojimo ir priežiuros reikalavimus apmoketi Bendrijos išlaidas, susijusias su megeju sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektu valdymu, priežiura, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemes naudojimu ir priežiura;

 

24.8. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektu priežiuros darbuose; nedalyvaujantiems talkose Bendrijos nariams Bendrijos susirinkimo priimtu sprendimu gali buti skiriamas piniginis tikslinis inašas;

 

24.9. perleisdamas nuosavybes teise jam priklausanti sodo sklypa, privalo apie tai informuoti Bendrijos valdyba raštu prieš 10 darbo dienu bei atsiskaityti su Bendrija; Perleides nuosavybes teise jam priklausanti sodo sklypa, išstoti iš Bendrijos;

 

24.10. sodininkas, isigijes sodo sklypa Bendrijos teritorijoje 30 kalendoriniu dienu laikotarpyje privalo pateikti Bendrijos valdymo organui reikalinga informacija apie nauja savininka (sodo sklypo nuosavybes dokumentas, geodeziniu matavimu planas ir kt.) bei pateikti prašyma istoti i Bendrija. Jeigu sodininkas nusprendžia nestoti i Bendrija ir nebuti Bendrijos nariu, jis privalo sudaryti su Bendrija sutarti ir už visas paslaugas ir naudojimasi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas saskaitas.

 

25. Sodininkai ir kiti asmenys, isigije megeju sodo teritorijoje sodo sklypa, megeju sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytu vidaus tvarkos taisykliu ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti megeju sodo teritorijos bendrosios inžinerines irangos, bendruju konstrukciju, bendrojo naudojimo patalpu ir objektu.

 

26. Sodininkai ir kiti asmenys, padare žala Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius istatymu nustatyta tvarka.

 

V. PRIEMIMO I BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS NARIU SALYGOS IR TVARKA
 

27. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas igyja nuo istojimo i Bendrija, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos iregistravimo.

 

28. Prašymas stoti i Bendrija paduodamas Bendrijos valdybai, kuri posedyje svarsto sodininko prašyma del priemimo i bendrijos narius klausima. Stojantis i Bendrija sodininkas privalo sumoketi Bendrijos nariu susirinkimo nustatyto dydžio stojamaji nario mokesti. Priimti i Bendrija nariai registruojami Bendrijos nariu registravimo knygoje.

 

29. Bendrijos buveineje turi buti asmenu, isigijusiu megeju sodo teritorijoje sodo sklypa, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Joje turi buti nurodyta sodininko vardas ir pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buveine (adresas), sklypo valdymo teises pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), sodininko istojimo i Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos nariu data, telefonai, elektroninio pašto adresas, asmens išregistravimo iš bendrijos data.

 

30. Su asmenu registravimo knyga turi teise susipažinti kiekvienas asmuo, isigijes sodo sklypa megeju sodo teritorijoje.

 

31. Bendrijos nariui gali buti išduodamas Bendrijos nario pažymejimas (nario bilietas). Priemus sprendima išduoti Bendrijos nario pažymejima (bilieta), privalomieji nario pažymejimo (bilieto) rekvizitai yra šie: Bendrijos pavadinimas, nario vardas, pavarde, nuotrauka, sklypo plotas, adresas (sklypo numeris), istojimo i Bendrija data, Bendrijos antspaudas, Bendrijos pirmininko parašas. Sprendima del nario pažymejimu (bilietu) išdavimo, rekvizitu papildymo, nario pažymejimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.

 

32. Naryste Bendrijoje pasibaigia:

 

32.1. nariui mirus;

 

32.2. nariui netekus nuosavybes ar kitu teisiu, kuriu pagrindu jis valde megeju sodo teritorijoje esanti sodo sklypa;

 

32.3. nariui išstojus iš Bendrijos ar Bendrijai ji pašalinus iš Bendrijos;

 

32.4. Bendrija likvidavus.

 

33. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir salygos:

 

33.1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos parašes prašyma Bendrijos valdybai ne veliau kaip prieš 10 dienu.

 

33.2. Bendrijos narys gali buti pašalinamas iš Bendrijos nariu susirinkimo sprendimu kai Bendrijos narys pažeidžia šiuos istatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigu ir prievoliu ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisetus interesus.

 

34. Asmenys, kurie megeju sodo teritorijoje isigyja žemes sklypa ir nepageidauja tapti Bendrijos nariais, išstoje iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie isigyja žemes sklypa megeju sodo teritorijoje, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalines nuosavybes teise valdomu bendrojo naudojimo objektu naudojimu ir priežiura, kaip ir bendrijos nariai bei už visas paslaugas ir naudojimasi bendro naudojimo objektais atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas saskaitas. Asmenims, išstojusiems ar pašalinamiems iš Bendrijos ju sumoketi nario mokesciai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai inašai negražinami ir nekompensuojami.

 

VI. BENDRIJOS NARIU SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA
 

35. Bendrijos nariu susirinkimas turi išimtine teise:

 

35.1. keisti Bendrijos istatus;

 

35.2. iš Bendrijos nariu rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos nariu rinkti valdybos pirmininka bei tvirtinti valdybos darbo reglamenta;

 

35.3. nustatyti Bendrijos ukines veiklos organizavimo ir valdymo tvarka bei su tuo susijusius igaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos nariu darbo apmokejimo salygas, samdomu darbuotoju skaiciu ir ju darbo apmokejimo tvarka;

 

35.4. iš Bendrijos nariu rinkti revizijos komisija bei jos pirmininka ir tvirtinti šios komisijos darbo reglamenta;

 

35.5. tvirtinti Bendrijos metine pajamu ir išlaidu samata, bendrojo naudojimo objektu atnaujinimo iš esmes, renovavimo ir modernizavimo metini bei ilgalaiki plana, lešu istatymuose ir kituose teises aktuose nurodytiems privalomiesiems statiniu naudojimo ir priežiuros reikalavimams igyvendinti kaupimo tvarka;

 

35.6. vertinti Bendrijos valdybos veikla, tvirtinti metine Bendrijos ukines ir finansines veiklos ataskaita ir revizijos komisijos išvadas apie Bendrijos finansine veikla;

 

35.7. spresti Bendrijos nariu šalinimo iš Bendrijos klausimus;

 

35.8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lešomis tvarka, spresti lešu skolinimosi bei pajamu paskirstymo klausimus;

 

35.9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus tvarkos taisykles;

 

35.10. spresti klausimus del Bendrijos stojimo i susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš ju;

 

35.11. priimti sprendima del Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo salygas;

 

35.12. priimti sprendima pertvarkyti Bendrija;

 

35.13. priimti sprendima likviduoti Bendrija, atšaukti Bendrijos likvidavima;

 

35.14. rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatoriu;

 

35.15. spresti megeju sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiuros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastrukturos pletros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.

 

36. Bendrijos nariu susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos istatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.

 

37. Bendrijos nariu susirinkimas neturi teises pavesti kitiems Bendrijos organams spresti jo kompetencijai priskirtu klausimu.

 

38. Bendrijos susirinkimu šaukimo ir organizavimo tvarka:

 

38.1. Bendrijos nariu susirinkimo (eilinio ar neeilinio) sušaukimo iniciatyvos teise turi Bendrijos valdyba, 1/10 Bendrijos nariu ir revizijos komisija.

 

38.2. Bendrijos nariu susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu.

 

38.3. Bendrijos nariu susirinkimo šaukimo iniciatoriai Bendrijos valdybai pateikia paraiška. Joje turi buti nurodytos bendrijos nariu susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatoriu atstovas, pateikti pasiulymai del susirinkimo darbotvarkes, vietos, datos ir laiko, siulomu sprendimu projektai. Bendrijos nariu susirinkimas turi ivykti ne veliau kaip per viena menesi nuo paraiškos gavimo dienos.

 

38.4. Jei Bendrijos valdyba neprieme sprendimo sušaukti (ar nesušaukti) Bendrijos nariu susirinkima per menesi nuo susirinkimo iniciatoriu pateiktos paraiškos gavimo dienos ir nepraneše apie savo sprendima iniciatoriu nurodytam asmeniui, nariu susirinkimas gali buti šaukiamas iniciatoriu (daugiau kaip 1/10 Bendrijos nariu ar revizijos komisijos) sprendimu.

 

38.5. Bendrijos valdyba pagal iniciatoriu paraiška per nustatyta vieno menesio termina neprivalo sušaukti Bendrijos nariu susirinkimo, jei nera praeje 4 menesiai nuo finansiniu metu pabaigos, jei iniciatoriu siulomi klausimai nepriskirti spresti nariu susirinkimo kompetencijai, jei paraiška paduota nesilaikant reikalavimu.

 

38.6. Eilinis Bendrijos nariu susirinkimas turi buti šaukiamas kasmet ne veliau kaip per 4 menesius po finansiniu metu pabaigos.

 

38.7. Bendrijos nariu susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, prieme sprendima sušaukti nariu susirinkima, turi ne veliau kaip prieš 14 kalendoriniu dienu iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdami skelbima skelbimu lentose arba kitose gerai matomose vietose megeju sodo teritorijoje, taip pat, esant galimybems, paskelbdami informacija visuomenes informavimo priemonese ir bendrijos narius informuodami elektroninemis priemonemis, nurodyti susirinkimo organizavimo vieta, data ir laika ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarke bei siulomu sprendimu projektus arba nurodyti vieta, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimu projektais.

 

38.8. Jei susirinkimo darbotvarkeje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organa, pakeisti Bendrijos istatus, svarstyti lešu skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie Bendrijos nariu susirinkimo sušaukima kiekvienam Bendrijos nariui turi buti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba siunciami elektroniniai laiškai, arba skelbiama savivaldybes internetineje svetaineje. Skelbime turi buti nurodoma kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siulomu sprendimu projektais. Apie Bendrijos nariu susirinkimo sušaukima visais atvejais turi buti skelbiama skelbimu lentose ir sodininku bendrijos internetineje svetaineje {www.sbsvajone.lt},

 

38.9. Kiekviename Bendrijos nariu susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

 

38.10. Bendrijos nariu susirinkime dalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyviu saraše. Už bendrijos nari, atstovaujama igalioto asmens pagal igaliojima ar pagal balsavimo teises perleidimo sutarti, pasirašo igaliotas asmuo (vienas igaliotas asmuo gali atstovauti tik vienam Bendrijos nariui). Nariu registravimo saraša pasirašo Bendrijos nariu susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo saraše turi buti nurodyti nariai, iš anksto pareiške nuomone raštu.

38.11. Bendrijos nario artimajam giminaiciui gali buti duodamas paprastos, notaro nepatvirtintos, rašytines formos igaliojimas atstovauti Bendrijos nariu susirinkime, nurodant igaliojimo termina, teises ir pareigas.

38.12. Balsavimo teises perleidimo sutartyje Bendrijos narys ir jo igaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teises igyvendinimo tvarka ir budus. Igaliotas asmuo, dalyvaudamas Bendrijos nariu susirinkime, atstovauja Bendrijos nariui, kuris yra jam perleides savo balsavimo teise ir pats nedalyvauja Bendrijos nariu susirinkime. Igaliotas asmuo balsavimo teises perleidimo sutarti ne veliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti Bendrijos valdybai. Šiuo atveju laikoma, kad Bendrijos nariu susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teises perleidimo sutartis notariškai netvirtinama, išskyrus atvejus, kai balsuojama del valdybos ar atskiru jos nariu rinkimo ar atšaukimo, Bendrijos istatu pakeitimo, lešu skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.

38.13. Bendrijos nariu susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po viena balsa.

38.14. Bendrijos nariu susirinkimai turi buti protokoluojami. Protokola pasirašo bendrijos nariu susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

38.15. Protokolas turi buti parengtas ir pasirašytas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Bendrijos nariu susirinkimo dienos. Prie Bendrijos nariu susirinkimo protokolo turi buti pridedama: susirinkimo dalyviu sarašas; igaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenu teise balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie nariu susirinkimo sušaukima. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys Bendrijos nariu išankstini nuomones pareiškima raštu.

39. Bendrijos nariu susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas ivykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendrijos nariu. Jeigu kvorumo nera, Bendrijos nariu susirinkimas laikomas neivykusiu ir ne anksciau kaip po 14 kalendoriniu dienu gali buti sušauktas pakartotinis nariu susirinkimas, turintis teise priimti sprendimus pagal neivykusio susirinkimo darbotvarke. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimai pakartotiniame nariu susirinkime priimami paprasta ar šiu istatu nustatytais atvejais – kvalifikuota visu susirinkime dalyvaujanciu Bendrijos nariu balsu dauguma. I dalyvaujanciu Bendrijos susirinkime nariu skaiciu iskaiciuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiške savo nuomone raštu.

40. Bendrijos nariu susirinkimo sprendimai yra teiseti, kai už juos balsuoja daugiau kaip ½ susirinkime dalyvaujanciu bendrijos nariu, išskyrus nustatytas išimtis.

41. Bendrijos nariu susirinkimo sprendimai del nario pašalinimo iš Bendrijos, del Bendrijos istatu pakeitimo, del valdybos nariu išrinkimo ar atšaukimo, del Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo priimami kvalifikuota balsu dauguma, kuri negali buti mažesne kaip 2/3 visu susirinkime dalyvaujanciu nariu balsu.

42. Bendrijos nariu susirinkimo sprendimai del lešu skolinimosi, taip pat, kai sprendimai priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teiseti, jei už juos balsuoja daugiau kaip ½ bendrijos nariu.

43. Balsavimas Bendrijos nariu susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams klausimais, del kuriu nors vienas narys ar jo igaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujanciu Bendrijos nariu.

44. Slaptas balsavimas vykdomas šia tvarka:

45. Prieš susirinkima paruošiami slapto balsavimo biuleteniai, kurie antspauduojami bendrijos antspaudu. Slapto balsavimo biuletenyje turi buti: Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, darbotvarkes klausimo, del kurio vyksta slaptas balsavimas, numeris, balsavimo rezultatai: „už“, „prieš“, „susilaike“.

46. Priemus sprendima del slapto balsavimo, slapto balsavimo biuletenyje irašoma susirinkimo data ir darbotvarkes klausimo, del kurio balsuojama, numeris ir išdalinama susirinkime dalyvaujantiems Bendrijos nariams.

47. Baigus balsavima, balsu skaiciavimo komisija suskaiciuoja rezultatus ir surašo balsu skaiciavimo protokola. Biuleteniai sudedami i voka, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, klausimo, del kurio balsuota, pavadinimas.

48. Bendrijos nariai del susirinkime svarstomu klausimu gali balsuoti iš anksto raštu. Raštu iš anksto balsave Bendrijos nariai laikomi dalyvaujanciais nariu susirinkime ir ju balsai iskaitomi i susirinkimo kvoruma bei balsavimo rezultatus.

49. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:

49.1. Apie savo sprendima balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdyba ne veliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios.

49.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti salygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiulytu sprendimu projektais balsuojamu darbotvarkes klausimu.

49.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavarde, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkes klausimo pavadinimas, už kuri jis balsuoja, ir jo nuomone “už” arba “prieš” šiuo darbotvarkeje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas idedamas i voka, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali buti atšauktas.

50. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti ir nesušauke susirinkimo. Sprendima del balsavimo raštu (apklausos budu) priima bendrijos valdyba.

51. Balsavimas raštu, nesušaukus nariu susirinkimo, vykdomas taip:

51.1. Parengiamas balsavimo raštu biuletenis, kuriame nurodoma Bendrijos pavadinimas, irašomas svarstomas klausimas, siulomi sprendimo budas (-ai), balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi buti gražintas.

51.2. Balsavimo biuletenis iteikiamas kiekvienam Bendrijos nariui pasirašytinai arba išsiunciamas registruotu laišku. Apie balsavima raštu taip pat paskelbiama viešai skelbimu lentoje.

51.3. Bendrijos narys, gaves balsavimo biuleteni, turi per 14 kalendoriniu dienu nuo šio biuletenio iteikimo dienos apsispresti del balsavimo ir atitinkamai pažymeti biuletenyje, ar pritaria siulomam nutarimo budui (budams). Užpildytas biuletenis pasirašomas.

51.4. Balsavimo biuleteniai laikomi negaliojanciais, jei jie nepasirašyti ar neužpildyti.

51.5. Užpildyta balsavimo biuleteni bendrijos narys turi gražinti igaliotam asmeniui, arba atsiusti paštu Bendrijos valdybai, arba imesti i specialiai tam skirta balsadeže.

51.6. Balsavimo rezultatus apibendrina Bendrijos valdybos patvirtinta balsu skaiciavimo komisija, sudaryta iš Bendrijos nariu atstovu. Balsavimo raštu rezultatai iforminami balsu skaiciavimo komisijos protokolu, kuri pasirašo balsu skaiciavimo komisijos nariai ir tvirtina valsyba. Balsu skaiciavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas Bendrijos skelbimu lentoje.

51.7. Balsuojant raštu, priimti sprendimai yra teiseti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip ½ Bendrijos nariu.

51.8. Balsavimo biuleteniai sudedami i voka, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma Bendrijos pavadinimas, data, klausimo, del kurio balsuota, pavadinimas.

51.9. Balsavimas raštu laikomas neivykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino gražintu Bendrijos valdybai, ar perduotu per igaliota asmeni, ar imestu i balsadeže ir pripažintu galiojanciais biuleteniu skaicius yra mažesnis už ½ Bendrijos nariu plius vienas.

51.10. Pakartotinis balsavimas raštu gali buti vykdomas Bendrijos valdybos sprendimu ne anksciau kaip po 14 kalendoriniu dienu, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui.

52. Bendrijos nariu susirinkimo priimti sprendimai (protokolai) registruojami. Susirinkimu protokolai arba ju išrašai gali buti skelbiami Bendrijos skelbimu lentose arba Bendrijos internetineje svetaineje.

VII. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIU ATSAKOMYBE
53. Bendrija igyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas igyvendina per savo valdymo organus.

54. Bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba, jos nariu skaicius yra 7 (septyniu).

55. Bendrijos valdybos narius iš bendrijos nariu renka nariu susirinkimas 3(triju) metu laikotarpiui. Vietoj atsistatydinusiu ar atšauktu Bendrijos valdybos nariu kiekvienas renkamas tik iki veikiancios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos nariu kadenciju skaicius neribojamas.

56. Bendrijos valdybos nariai gali buti atšaukiami Bendrijos nariu susirinkimo sprendimu. Sprendimas yra teisetas, jei už ji balsuoja daugiau kaip 2/3 visu susirinkime dalyvaujanciu nariu balsu. Bendrijos nariu susirinkimas del Bendrijos valdybos nariu atšaukimo organizuojamas ta pacia tvarka kaip ir del valdybos nariu rinkimo.

57. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos nariu susirinkimo patvirtinta darbo reglamenta. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininka iš valdybos nariu renka Bendrijos nariu susirinkimas.

58. Bendrijos valdyba:

58.1. organizuoja bendrijos veikla ir prižiuri, ar laikomasi jos istatu;

58.2. priima i darba ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;

58.3. veikia bendrijos vardu teisiniuose santykiuose su kitais asmenimis ir turi teise sudaryti sandorius. Sodininku bendriju istatymo nurodytus sandorius Bendrijos valdyba gali sudaryti, kai yra toks nariu susirinkimo sprendimas;

58.4. igyvendina Bendrijos metine pajamu ir išlaidu samata, bendrojo naudojimo objektu atnaujinimo iš esmes, moderniazimo ir renovavimo metini bei ilgalaiki plana, bei organizuoja bendrojo naudojimo objektu kasdienini ir einamaji remonta.

58.5. sudaro metine finansine atskaitomybe ir ja pateikia Bendrijos nariu susirinkimui;

58.6. tvarko ir saugo Bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektu registravimo knyga, Bendrijos techninius ir juridinius dokumentus ir asmenu isigijusiu megeju sodo teritorijoje sodo sklypa registravimo knyga;

58.7. šiu istatu nustatytais atvejais ir nariu prašymu pateikia informacija ir dokumentus Bendrijos nariu susirinkimui;

58.8. Bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia Juridiniu asmenu registrui;

58.9. teikia Bendrijos nariams reikalinga informacija. Už bendrijos teikiamu dokumentu kopijas mokama bendrijos nariu susirinkimo nustatyta tvarka;

58.10. sprendžia nauju nariu priemimo i bendrija, nariu skatinimo, drausminimo klausimus;

58.11. atlieka kitas Sodininku bendriju istatyme ir kitu istatymu bei kitu teises aktu, taip pat šiu istatu nustatytas pareigas.

59. Bendrijos valdyba nagrineja Bendrijos nariu pareiškimus, prašymus bei skundus ir per viena menesi pateikia atsakyma.

60. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posedžiuose. Posedžiu šaukimo iniciatyvos teise turi kiekvienas valdybos narys.

61. Valdybos posedis laikomas ivykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos nariu. Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi viena balsa.

62. Valdybos narys neturi teises balsuoti, kai valdybos posedyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijes ar jo atsakomybes klausimas.

63. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už ji balsuoja daugiau kaip puse valdybos nariu. Jei bendrijos valdybos nariu balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posedžiai turi buti protokoluojami, išskyrus atveji, kai sprendima pasirašo visi valdybos nariai.

64. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizijos komisijai butu pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai.

65. Ne veliau kaip likus 10 darbo dienu iki eilinio bendrijos nariu susirinkimo Bendrijos valdyba privalo parengti Bendrijos veiklos ataskaita. Joje turi buti Bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi ivykiai Bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio nariu susirinkimo, Bendrijos veiklos planai ir prognozes.

66. Bendrijos valdybos nariu, nevykdanciu arba netinkamai vykdanciu pareigas, atsakomybe nustato Civilinis kodeksas, Sodininku bendriju ir kiti istatymai.

67. Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti Bendrijai nuostolius, padarytus del valdybos sprendimu, priimtu pažeidžiant bendrijos istatus, Sodininku bendriju ir kitus istatymus.

68. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš toki sprendima arba nedalyvavo posedyje ji priimant ir per 7 kalendorines dienas po to, kai sužinojo ar turejo sužinoti apie toki sprendima, iteike posedžio pirmininkui rašytini protesta.

69. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigu neatleidžia jo nuo del jo kaltes padarytu nuostoliu atlyginimo.

70. Valdybos narys gali buti atleidžiamas nuo nuostoliu, kuriuos jis padare eidamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis remesi Bendrijos dokumentais ir kita informacija, kuriu tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veike neviršydamas normalios ukines rizikos. Gincus del nuostoliu atlyginimo istatymu nustatyta tvarka sprendžia teismas.

VIII. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLE
71. Bendrijos ukine finansine veikla kontroliuoja revizijos komisija. Revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas renkami nariu susirinkime 3 metu kadencijai. Revizijos komisijos darbo tvarka nustato jos darbo reglamentas.

72. Revizijos komisijos nariu negali buti Bendrijos valdybos nariai, ju sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partneryste iregistruota istatymu nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystes ar svainystes ryšiai (tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktiniu ar sugyventiniu broliai, seserys, tevai ir vaikai).

73. Revizijos komisija:

73.1. tikrina Bendrijos ukine finansine veikla;

73.2. informuoja Bendrijos nariu susirinkima, Bendrijos valdyba apie Bendrijos veiklos pažeidimus;

73.3. finansiniams metams pasibaigus, nariu susirinkimui pateikia išvada del Bendrijos metines finansines atskaitomybes;

73.4. privalo atlikti neeilini ukines finansines veiklos patikrinima, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos nariu, ir ataskaita pateikti Bendrijos nariu susirinkimui;

73.5. turi iniciatyvos teise sušaukti Bendrijos nariu susirinkima.

IX. TIKSLINIU, KAUPIAMUJU IR KITU SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIU INAŠU NUSTATYMO IR MOKEJIMO TVARKA, NEPINIGINIU INAŠU IVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIU IR JU ŠEIMOS NARIU DARBO SANAUDU ISKAITYMO I INAŠUS TVARKA
74. Bendrijos bendrojo naudojimo objektu atnaujinimui iš esmes, renovavimui ir modernizavimui, lešu istatymuose ir kituose teises aktuose nurodytiems privalomiesiems statiniu naudojimo ir priežiuros reikalavimams igyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams igyvendinti, reikalingu kaupiamuju ir tiksliniu lešu kaupimo ir mokejimo tvarka turi buti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos nariu susirinkimas.

75. Nepiniginius inašus vertina Bendrijos valdyba, Bendrijos valdybos posedžiai protokoluojami ir valdyba priima sprendima užskaityti inašus.

76. Bendrijos valdybos organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose (talkose) turi dalyvauti visi Bendrijos nariai. Jei Bendrijos narys negali tokiose talkose dalyvauti, jis privalo imoketi i Bendrijos saskaita Bendrijos nariu susirinkimo nustatyta pinigini inaša, kuris panaudojamas samdomu darbuotoju darbui apmoketi. Bendrijos valdyba privalo apskaityti talkose dirbanciu bendrijos nariu ir jo šeimos nariu darbo sanaudas ir šias sanaudas iskaityti kaip inaša Bendrijos nariu susirinkimo patvirtinta tvarka.

X. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMU PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA
77. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama istatymu ir Bendrijos istatu nustatyta tvarka.

78. Sodininkams bendrosios dalines nuosavybes teise priklauso sodininku bendromis lešomis ar bendromis sutelktomis jegomis pastatyti, irengti ar kitaip isigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žeme su bendrojo naudojimo pastatais ir irenginiais (tvoros, vartai, poilsio aikšteles, pliažai, miškai, vandens telkiniai ir kt.); bendroji inžinerine iranga – vandentiekio, kanalizacijos, duju, elektros, telekomunikaciju ir rodmenu tinklai, melioracijos irenginiai, keliai, tiltai, lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inžinerine technine iranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, irengti sodo sklypuose, jeigu jie susije su visos megeju sodo teritorijos inžinerines technines irangos veikimu ir jeigu jie nera kitu asmenu nuosavybe.

79. Bendrijos valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektu apraša ir prireikus ji papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi buti nurodyta bendrojo naudojimo objektu technine bukle. Bendrijos valdyba bendrojo naudojimo objektu apraša viešai paskelbia nariams ir pateikia ji kitiems su bendrojo naudojimo objektu valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Bendrijos narys turi teise gincyti bendrojo naudojimo objektu apraša ir reikalauti turto inventorizacija atlikti iš naujo. Sprendimus del pakartotines inventorizacijos priima bendrijos nariu susirinkimas.

80. Bendrijai priklausancio nuosavybes teise turto aprašas tvirtinamas Bendrijos valdybos kiekvienais kalendoriniais metais pateikiant turto aprašyma ir kitus ji nustatancius duomenis.

81. Bendrijos pajamas sudaro:

a) Bendrijos nario mokesciai;

b) ne bendrijos nario mokesciai;

c) infrastrukturos ir jos priežiuros (aplinkos tvarkymo) mokestis, mokamas kitu asmenu;

d) tiksliniai inašai;

e) stojamasis Bendrijos nario mokestis;

f) pajamos iš Bendrijos turto;

g) iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;

h) valstybes ar savivaldybes tikslines paskirties lešos;

i) fiziniu ar juridiniu asmenu negražintinai ( parama, labdara, pagal testamenta, dovanojimas) perduoti ar padovanotos lešos ir kitas turtas;

j) pajamos iš 2 % fiziniu asmenu pajamu mokescio;

k) kitos teisetai igytos pajamos.

82. Bendrijos nario mokesciai mokami pinigais. Tiksliniai inašai gali buti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais inašais negali buti darbai ir paslaugos.

83. Bendrijos lešu panaudojimas yra nustatomas Bendrijos nariu susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metine pajamu ir išlaidu samata.

84. Bendrijos pajamu apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterines apskaitos istatymu.

XI. ISTATU KEITIMO TVARKA
85. Bendrijos istatu pakeitimo projekta rengia jo iniciatoriai. Jei istatu projekta rengia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendima del istatu pakeitimo projekto itraukimo i Bendrijos nariu susirinkimo darbotvarke priima valdyba. Jei bendrijos nariu susirinkimas šaukiamas iniciatoriu sprendimu, sprendima del istatu projekto itraukimo i darbotvarke priima susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.

86. Keisti Bendrijos istatus gali tik bendrijos nariu susirinkimas.

87. Bendrijos istatus ir ju pakeitimus pasirašo Bendrijos nariu susirinkimo, priemusio sprendima pakeisti istatus, igaliotas asmuo.

88. Bendrijos valdyba istatu pakeitimus ir visa pakeistu istatu teksta kartu su kitais teises aktu nurodytais dokumentais pateikia Juridiniu asmenu registrui.

89. Pakeisti Bendrijos istatai isigalioja nuo ju iregistravimo Juridiniu asmenu registre.

XII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS
90. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir Sodininku bendriju istatymo nustatyta tvarka.

XIII. GINCU SPRENDIMAS
91. Gincai tarp Bendrijos ir Bendrijos nariu, tarp bendrijos ir kitu fiziniu ar juridiniu asmenu sprendžiami Civilinio kodekso ir kitu istatymu nustatyta tvarka.

92. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, ju tarpusavio gincus gali nagrineti Bendrijos valdyba arba Bendrijos nariu susirinkimas.

93. Gincas pirmiausia nagrinejamas Bendrijos valdybos posedyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per viena menesi nuo pareiškimo gavimo. Valdybai nusprendus, Bendrijos nariu gincas gali buti perduotas spresti artimiausiam Bendrijos nariu susirinkimui.

94. Apie priimta sprendima šalims pranešama raštu.

95. Jeigu ginco šalys nesutinka su priimtu sprendimu, ju gincas istatymu nustatyta tvarka gali buti sprendžiamas teisme.

___________________
Bendrijos susirinkimo
igaliotas asmuo